PERFORMANCE INSTITUT

MBA SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Výuka probíhá v online formě. Díky propracovanému systému studia mohou studovat i ti nejvytíženější.

O PROGRAMU

Program MBA Sportovní management je vhodný pro všechny, kdo se snaží posunout ve své manažerské kariéře v oblasti sportu a tělovýchovy, případně pro sportovce, kteří pověsili svou sportovní kariéru na hřebík a chtějí se posunout zase o krok dále. Profesní vzdělávací program je navržen tak, aby vás efektivně připravil na postup do vyšších manažerských pozic, případně na vstup do nové role na úrovni managementu. Studijní program nabízí primárně předměty se zvláštním zaměřením na vedoucí a manažerské role ve společnostech v odvětví sportovního podnikání jak na národní, tak mezinárodní úrovni, díky kterým budou absolventi schopni budovat, zlepšovat a rozšiřovat služby poskytované právě v tomto odvětví. Program lze studovat 100% online.

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Sportovní management poskytuje studentům strategický pohled a nové informace o podnikání a managementu v oblasti sportu. V současné době není tajemstvím, že se v této oblasti managementu pohybují nezanedbatelné finanční prostředky, bohužel však chybí dostatek osob s potřebným vzděláním, které by se této oblasti věnovali a pomáhali ji rozvíjet, zdokonalovat a zlepšovat. Úspěšným absolvováním studia MBA nabydete důležité poznatky, rozšíříte své znalosti a nastartujete úspěšnou kariéru sportovního manažera.

PRŮBĚH STUDIA

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

1. Semestr 2. Semestr Zakončení studia
Management ve sportu Organizace tělesné výchovy a sportu v ČR Diplomová práce
Psychologie sportu Komunikační techniky
Sportovní právo Základy sportovního tréninku
Management sportovních klubů a svazů Doping ve sportu a výživa
Historie tělesné kultury Marketingový výzkum ve sportu
PŘEDMĚTY PROGRAMU

Cílem předmětu je poskytnout studentům nové poznatky, dovednosti a zkušenosti z oblasti sportu ve vztahu k činnosti sportovního manažera. Studenti získají teoretické informace týkající se řízení sportovní organizace, analýzy klíčových rysů strategického řízení v oblasti sportu, strategického rozhodování a naučí se kriticky analyzovat strategie a možnosti sportovní organizace s ohledem na její vývoj do budoucna. Všechny tyto poznatky budou studenti aplikovat na typické případy z praxe, aby se nabyté znalosti naučili využívat v reálném životě.

Psychologie sportu je obor aplikované psychologie, který se zabývá tréninkem, výkonností sportovce, osobností trenéra apod. Zabývá se i studiem vztahu specifických dispozic sportovce ke sportovnímu výkonu a analýzou předpokladů úspěšného výkonu. Absolventi tohoto předmětu tak získají základní vhled do problematiky diagnostiky osobnosti sportovce či sportovního trenéra a naučí se analyzovat psychologické problémy z toho vyplývající s ohledem na sportovní výkon.

Cílem předmětu Sportovní právo je reflektovat interdisciplinaritu sportovního práva, která čerpá z norem nejen soukromého, ale též práva veřejného, národní i mezinárodní legislativy a judikatury. Úspěšným dokončením předmětu získají jeho absolventi základní informace o postavení sportu a jeho povaze v právním řádu ČR a EU a budou se orientovat v postavení jednotlivých subjektů ve sportovním sektoru. Dále získají základní pohled na právní povahu sportovních pravidel, občanskoprávní a. trestněprávní odpovědnost ve sportu, případně na právní problematiku dopingu a rozhodování v oblasti sportu.

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti a aplikovat poznatky a dovednosti nabyté v rámci studia ve vztahu k činnostem spojeným se sportovními aktivitami, odbornými činnostmi provozních a obchodně podnikatelských aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu a poskytnout studentům vhled do základní problematiky řízení a organizování různých forem volnočasových pohybových aktivit.

Předmět je zaměřen na obecnou teorii tělesné kultury. Vývoj tělesné kultury ve světě i na území českého státu se zvláštním zřetelem k vývoji TK v období 19. a 20. století, olympijskému hnutí a historii školní tělesné výchovy. Tělesná kultura tvoří součást kultury společnosti a osobnosti od vzniku lidstva, kam patří všechny způsoby a výsledky přetrvávající činnosti člověka, se zaměřením na něj samotného, na formování jeho tělesných a pohybových vlastností a schopností.

Cílem předmětu je seznámit studenty s organizační strukturou tělovýchovných jednotek a klubů v České republice. Absolvováním předmětu studenti pochopí financování a jednotlivé aspekty organizace jednotek, dále je předmět zaměřen na vztah tělesné kultury a kultury lidstva v historické a logické rovině a zkoumá pojem tělesná kultura, charakteristika a funkce jejích subsystémů.

Komunikace je nedílnou součástí našeho chování a není tomu tak jinak ani v oblasti sportu. Cílem předmětu je tedy poskytnout studentům základní teoretické znalosti a dovednosti, jenž posunou jejich komunikační schopnosti o stupeň výše. Předmět se soustředí především na rozvoj mluveného projevu, neverbální komunikace hlavně ve vztahu ke koučování a komunikaci se sportovci.

Cílem předmětu je objasnění významu sportovního tréninku k dosahování sportovních výkonů. Student se seznámí základními principy sportovního tréninku, pochopí zákonitosti rozvoje a udržení trénovanosti, výkonnosti a vazbu mezi prevencí zdraví a pravidelnou pohybovou aktivitou. Získá základní informaci o potřebě a možnostech monitoringu stavů organismu spojených s rozvojem trénovanosti a výkonnosti a úlohou specificky zaměřeného monitoringu při různých typech sportovního výkonu.

Cílem předmětu je představit principy sportovní výživy v kontextu specifik realizovaného sportovního odvětví, a to ve snaze podpořit tréninkovou adaptaci, regeneraci a sportovní výkon. Předmět poskytuje informace o sportovním dopingu, aby si absolventi tohoto studia byli vědomi závažnosti dopingu ve sportu a uvědomili si svoji zodpovědnost jako sportovní trenéři, znali poškození zdraví, která sebou nese doping sportovců a také znali protidopingovou politiku v ČR a ve světě.

Cílem předmětu je naučit studenta využít základní metody marketingového výzkumu v oblasti sportu a použít získané informace o dotačním systému ČR k nabývání prostředků v oblasti sportu, dále také aplikovat získané teoretické znalosti z oblasti sponzoringu, sportovní reklamy a merchandisingu.

INFORMACE O STUDIU

Distanční forma studia pomocí e-learningu. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.

12 – 16 měsíců

Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady.)

Studium probíhá v češtině

Studium probíhá online

Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu MBA je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském stupni. Z této podmínky je však možné udělit výjimku v případě, že má daný uchazeč prokazatelnou manažerskou či jinou odbornou praxi v daném oboru.

Individuálně. Start studia je jen na vás, není třeba čekat na nový semestr nebo příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoli.

Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Program je vhodný pro sportovce, kteří zvažují ukončení sportovní kariéry a chtějí zůstat profesně v oblasti sportu na úrovni řízení sportovních aktivity a podnikatele v oblasti sportu, kteří si chtějí rozšířit nebo prohloubit vzdělání v oblasti sportovní managementu.

Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium MBA se totiž orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy. Díky této orientaci na praxi je hodnota studia MBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace

AKREDITACE PROGRAMU

Profesní program MBA Sportovní management, který je možno studovat na Performance Institutu je akreditován u tří významných celosvětově uznávaných asociací. EUABS je evropská asociace fungující od roku 1999. Zaměřuje se zejména na akreditaci postgraduálních vzdělávacích organizací, přijímá největší možnou formu vzdělávání. International Association for Distance Learning je mezinárodní asociace pro distanční vzdělávání, která byla založena především pro podporu kvalit tohoto typu studia. International Assocation for Health and Fitness Education (IAHFE) propaguje výzkum, spolupráci, osvědčené postupy a studium tak, aby posunula vzdělávání do současného digitalizovaného světa.

TITUL MBA

Studium MBA (Master of Business Administration) představuje formu celoživotního vzdělání. Zaměřuje se na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi.

Titul MBA je celosvětovým standardem mezi manažery. Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu si absolvent může zapsat titul za své jméno.

Podání přihlášky ke studiu je jednoduché, rychlé a ZDARMA. 

IHNED POTÉ, CO PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE, VÁS BUDEME OBRATEM KONTAKTOVAT S DALŠÍMI INFORMACEMI.

  • 0,00 Kč

    Osobní údaje studenta


  • Trvalé bydliště


  • Kontaktní údaje studenta


  • Platební informace

  • Fakturu lze vystavit i na jinou fyzickou osobu nebo na firmu.

  • Accepted file types: pdf, docx, doc, jpg, png, jpeg.
    Potvrzení o dokončeném vzdělání nebo praxi (lze zaslat i následně)